ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) ดำเนินการสื่อสารไปยังอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเพื่อให้ดำเนินการ ดังนี้