ด้วยกรมป่าไม้แจ้งว่าได้จัดทำโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาการใช้พลาสติก และลดการใช้พลาสติกลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนรักษาสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจทราบ และเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ ไฟล์ pdf ด้านล่าง