กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับข้อเสนอการวิจัยทั่วไปทางด้านวัฒนธรรม เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยกำหนดกรอบวิจัยดังนี้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล ค่านิยมในสังคมไทย ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 6 เดือน - 1 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการลงนามในสัญญารับทุนกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม