สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประกาศรับจข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564
โดยมีกรอบวิจัยที่เปิดรับ ดังนี้
1. กรอบวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
2. กรอบการวิจัยการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ ที่นี่

ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึง 10 กรกฎาคม 2563