ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักการทำคำบรรยายแทนเสียง (Closed Caption) สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส" รุ่นที่ 1 จัดโดย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ระหว่างวันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
ผู้สนใจสามารุลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ Click
ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-241-6543 ถึง 5