ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 14 "วิจัยนวัตกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สามารถส่งบทความและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.research-conference.rbru.ac.th/ ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณนิตยา ต้นสาย, นางสาวณัฐฐานี ดีซื่อ โทร. 086-4402639