ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญใน 8 ประเด็น ดังนี้
1.การพัฒนาระบบบริหารจัดการและติดตามการทำงานการควบคุมยาสูบในพื้นที่และระดับจังหวัด
2.การพัฒนาและผลักกดันมาตรการทางด้านราคาและภาษียาสูบเพื่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
3.ระบาดวิทยาของบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่
4.เฝ้าระวังกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบและป้องกันการแทรกแซงนโยบายรัฐด้านการควบคุมยาสูบ
5.การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการบริโภคยาสูบ
6.การเลิกบุหรี่
7.การพัฒนากลไกทางกฎหมายเพื่อการควบคุมยาสูบ
8.การประเมินผลกิจกรรมและมาตรการควบคุมยาสูบของประเทศ
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ร่วมส่ง ข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศจย. ประจำปีพ.ศ. 2564 (เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2563) และนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนวิทยานิพนธ์ได้ โดยศึกษารายละเอียด หลักเกณฑ์ และคุณสมบัติ พร้อมทั้งดาวน์โหลดแบบฟอร์มในการสมัครขอรับทุนได้ที่ ลิ้งค์
เงื่อนไขการขอรับทุน
- ผู้ขอรับทุนจะต้องผ่านการอบรม TRC e-learning หลักสูตรการควบคุมยาสูบพื้นฐาน (basis course) จะได้รับใบรับรองการอบรม ลิ้งค์สำหรับบทเรียนออนไลน์ ที่นี่