เอกสารที่เกี่ยวข้อง :
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย Fundamental Fund (21-10-63) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอโครงการนวัตกรรม-Fundamental Fund (21-10-2563) ดาวน์โหลด
impact ดาวน์โหลด
outcome ดาวน์โหลด
output ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดทำคำของบประมาณ ววน Fundamental ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2545 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (แบับที่ 2) พ.ศ.2552 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (แบับที่ 3) พ.ศ.2555 ดาวน์โหลด