ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยการเรียนการสอน งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิก
ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาพื้นที่ งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คลิก
แบบฟอร์ม-ว-1ด-ปี-64(ชั้นเรียน) คลิก
แบบฟอร์ม-ว-1ด-ปี-64(พื้นที่) คลิก