"วารสารวิจัยราชภัฏธนบุรี รับใช้สังคม" ถูกจัดอยู่ในฐานข้อมู,ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ ขอบเขตการรับบทความครอบคลุมถึงการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ในสาขาวิชาทางด้านการศึกษา ภาษาศาสตร์ การจัดการชุมชน ออกแบบทัศนศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ คฆกรรม เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์วารสาร : https://e-journal.dru.ac.th//index.php
แบบฟอร์มและคำแนะนำการเตรียมบทความ : https://drive.google.com/drive/folders/1SLO8r7Nttjkjklweem6TfSKRd0UXV_0L