กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวอสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2564 วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศอย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์หลากหลาย และสอดคล้องกับบริบทของสังคมปัจจุบัน ภายใต้หัวข้อ"Gender Equality" โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยใช้แบบฟอร์มใบสมัครการประกวดสื่อสร้างสรรค์
ดาวน์โหลดได้ที่ : คลิก
เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 เมษายน 2564