ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 8"
เรื่อง "การพลิกโฉมการจัดการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล" โดย ศาสตราจารย์ ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส
มีการนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และงานวิจัยของบุคลากร นักวิชาการและนักศึกษา โดยแบ่งสาขาดังนี้
1. ด้านการศึกษา
2. ด้านสังคมศาสตร์และการเมืองการปกครอง
3. ด้านบริหารธุรกิจ
4. ด้านการจัดการความรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 254 ณ ห้องประชุมศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการนำเสนอโดยผลงานวิจัยความยาวไม่เกิน 12 หน้าและส่งบทความฉบับเต็ม และไฟล์ใส่ CD จำนวน 1 ชุด ส่งยัง สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 319 ถนนไทยพันทา ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 3300 หรือส่งทางออนไลน์ที่ sskruconference หรือส่งทาง E-mail : sskru.journal@gmail.com พร้อมแนบแบบแสดงความจำนง ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564