ตามผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาพื้นที่และงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบที่ 2 และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาพื้นที่และงานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 และดำเนินการตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังต่อไปนี้