สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจในสังกัด ส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ส่งบทความได้ที่นี่