ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประเภท Fundamental fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่ คลิก และดำเนินการตามประกาศในข้อ 6 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564