มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ
The 10th PSU Education Conference "Upskilling and Upscaling for Future Innovatong Higher Education Quality"
ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ โดยรับผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบบรรยาย หรือแบบโปสเตอร์
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564-28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านเว็บไซต์ คลิก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพาณิช สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-289220 โทรสาร 074-289228 E-mail: educonf@g.psu.ac.th