ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565
ในงาน The 4th International Conference on World Sustainable Development (IWSD) 2022 "Sustainable Community Development"
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และเครือข่ายเจ้าภาพร่วม

ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี (ในรูปแบบออนไลน์)
สามารถส่งผลงานเข้าร่วมส่งผลงาน ผ่านเว็บไซต์ https://icru.nsru.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2565
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณศิรินุช ครุฑธกะ
โทรศัพท์ 056-219100-29 ต่อ 1139 หรือ 086-8141746
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ icru4th@nsru.ac.th
**ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบของทางราชการ