ขอเรียนเชิญ ร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและเครือข่ายวิจัยมหาวิทยาลัยในภาคใต้ กำหนดจัดประชุมวิชาการฯ ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง
รายละเอียดงานประชุมวิชาการฯ : https://drive.google.com/file/d/1m3JB7Q33KH_Z-CVVgblBMcoREkCxtx66/view

กำหนดการ : https://drive.google.com/file/d/1mLRHUW4dDg4G9Hb5WHFkI2Z832EuBnz4/view

ลงทะเบียน : https://drive.google.com/file/d/1mLRHUW4dDg4G9Hb5WHFkI2Z832EuBnz4/view

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0-7431-7100 ต่อ 1132 (เวลาราชการ) หรือ Line@ : @199fsfgp E-mail : imtt@rmutsv.ac.th
สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ 0-7520-4070 (เวลาราชการ) หรือ โทรศัพท์ 092-2600439