ผู้บริหาร


ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง

ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ 032-720-536 - 9 ต่อ 1074
lecho20@hotmail.com


รองผู้บริหาร


อ.ดร.สันติ รักษาวงศ์

อ.ดร.สันติ รักษาวงศ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อ.ว่าที่ร้อยโทศุภกฤษ สุขเจริญ

อ.ว่าที่ร้อยโทศุภกฤษ สุขเจริญ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


บุคลากร


น.ส.สุพรรณี แสงเทศ

น.ส.สุพรรณี แสงเทศ

นักวิชาการศึกษา

น.ส.กานต์สิรี ปานสวัสดิ์

น.ส.กานต์สิรี ปานสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.สมัชญา ตันวราโชติ

น.ส.สมัชญา ตันวราโชติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์