ผู้บริหาร


ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง

ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์ 032-720-536 - 9 ต่อ 1074
lecho20@hotmail.com


รองผู้บริหาร


อ.ดร.สันติ รักษาวงศ์

อ.ดร.สันติ รักษาวงศ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อ.ว่าที่ร้อยโทศุภกฤษ สุขเจริญ

อ.ว่าที่ร้อยโทศุภกฤษ สุขเจริญ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


บุคลากร


น.ส.สุพรรณี แสงเทศ

น.ส.เปรมสุดา แสงเทศ

นักวิชาการศึกษา

น.ส.กานต์สิรี ปานสวัสดิ์

น.ส.กานต์สิรี
ปานสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.สมัชญา ตันวราโชติ

น.ส.รุ่งไพลิน
สุกรีวนัด

นักวิชาการศึกษา

น.ส.สมัชญา ตันวราโชติ

น.ส.สมัชญา
ตันวราโชติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์