ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

จากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี

โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชฎาพร         โพคัยสวรรค์

อาจารย์ ดร.ครองศักดา                   ภัคธนกนก

อาจารย์ ดร.พุทธพร                        พุ่มโรจน์

อาจารย์ณิชากร                              ปทุมรังสรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรียา              โชติกลาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล             อุสายพันธ์

อาจารย์ ดร.ชนกภัทร                       ผดุงอรรถ

ผู้ช่วยศาตราจารย์สัจจา                    ไกรศรรัตน์

อาจารย์สุจิตตรา                              จันทร์ลอย

อาจารย์ทัศนีย์                                 นาคเสนีย์

อาจารย์ทรงเกียรติ                           อิงคามระธร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาพร              ทองผุด