ศูนย์วิจัยเชิงพื้นที่

สับปะรดบ้านคา จังหวัดราชบุรี

  ✤ โครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี” จากการทำงานในระยะที่ 1 Click !
      - แบบข้อเสนอโครงการ ABC(ฉบับปรับปรุง) Click !
      - แบบเสนอชุดโครงการวิจัย ABC(ฉบับปรับปรุง) Click !
  ✤ การบูรณาการการพัฒนาปัจจัยการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่มและการบริหารจัดการการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดจังหวัดราชบุรี
      - แนวปฏิบัติสำหรับการใช้จ่ายเงินและจัดทำรายงานทางการเงินและตัวอย่างรายงานสรุปการเงิน Click !
      - ใบสำคัญรับเงิน(สำหรับค่าตอบแทน) - ฟอร์ม สกว. Click !
      - ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน Click !
      - ใบสำคัญรับเงิน Click !
      - ตัวอย่างใบสำคัญรับเงินสำหรับค่าพาหนะในการเดินทาง Click !
      - ตัวอย่างใบเสร็จรับเงินสำหรับการจ้าง Click !
      - เอกสารแนบสำหรับการเบิกค่าอาหาร Click !
      - ตัวอย่างแบบใบสำคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฝึกอบรม/ประชุมสำหรับบุคคลภายนอก Click !
      - ใบยืมเงินทดลองจ่าย Click !