การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
✤ การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
✤ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
✤ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
✤ แผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
✤ รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
✤ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน
✤ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564