ชื่อ Upload_Date ขนาด ดาวน์โหลด
1. แผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน. ปรับปรุงปีงบประมาณ 2565 2021-04-21 11:44:00 157 KB ดาวน์โหลด
2. แผนงานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัย (การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคมด้วย ความรู้และนวัตกรรม โดย อาจารย์ ดร. กิตติ สัจจาวัฒนา) 2021-04-21 11:50:00 2,875 KB ดาวน์โหลด
3. แผนงานวิจัยและนวัตกรรม ของ วช. ปีงบประมาณ 2565 โดย อาจารย์ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง 2021-04-21 11:54:00 2,251 KB ดาวน์โหลด